خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 09 May 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 09 May 2015)

این گزارش در تاریخ Sat, 09 May 2015 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۴۷۸۱۲ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۲۵۹ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۴۵ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۹۹ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۷۴ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۷۱ مورد حمله از کشور Cos­ta Rica
تعداد ۷۰ مورد حمله از کشور Colom­bia
تعداد ۶۳ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۶۱ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۵۹ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۳۲ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۲۱ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۸ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Kaza­khstan
تعداد ۲ مورد حمله از کشور India
تعداد ۱ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Ukraine

دیدگاه ها مسدود است.