خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 11 May 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 11 May 2015)

این گزارش در تاریخ Mon, 11 May 2015 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۵۳۰۵۳ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۲۹۱۱ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۶۳۰ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۲۴۶ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۱۵۸ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۵۸ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۱۰۲ مورد حمله از کشور Cos­ta Rica
تعداد ۸۸ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۵۹ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۴۹ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۳۱ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۷ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Greece
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Bulgaria

دیدگاه ها مسدود است.