خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 12 May 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 12 May 2015)

این گزارش در تاریخ Tue, 12 May 2015 23:59:05 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۶۱۱۴۹ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۳۸۱۸ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۶۵۱ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۲۷۱ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۲۰۵ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۱۵۵ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۱۳۳ مورد حمله از کشور Cos­ta Rica
تعداد ۱۲۲ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۶۸ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۶۳ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۴۰ مورد حمله از کشور Moldo­va, Repub­lic of
تعداد ۳۱ مورد حمله از کشور Chile
تعداد ۲۷ مورد حمله از کشور France
تعداد ۹ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Aus­tralia
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Mon­go­lia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Czech Republic

دیدگاه ها مسدود است.