خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 13 May 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 13 May 2015)

این گزارش در تاریخ Wed, 13 May 2015 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۵۷۳۱۵ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۶۷۹ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۴۹۳ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۱۸۵ مورد حمله از کشور Malaysia
تعداد ۱۲۳ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۹۳ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۶۲ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۵۶ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۳۷ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۷ مورد حمله از کشور Aus­tralia
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Brazil

دیدگاه ها مسدود است.