خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 14 May 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 14 May 2015)

این گزارش در تاریخ Thu, 14 May 2015 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۵۶۱۸۹ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۰۵۱ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۵۶۵ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۲۰۸ مورد حمله از کشور Israel
تعداد ۱۸۷ مورد حمله از کشور Malaysia
تعداد ۱۸۶ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۱۸۴ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۱۴۸ مورد حمله از کشور Cos­ta Rica
تعداد ۱۲۴ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۹۸ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۷۹ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۷۸ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۶۴ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۱۷ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Aus­tralia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Mon­go­lia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Argentina

دیدگاه ها مسدود است.