خانه > آمار > حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

این گزارش در تاریخ Fri, 15 May 2015 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۰۶۲۰۱ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۵۱۵۴ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۳۵۱۲ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۲۶۸۷ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۱۲۱ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۶۱۷ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۵۵۸ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۵۰۴ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۳۵۴ مورد حمله از کشور Malaysia
تعداد ۲۹۳ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۲۵۷ مورد حمله از کشور Chile
تعداد ۲۰۸ مورد حمله از کشور Israel
تعداد ۲۰۶ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۲۰۳ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۱۹۷ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۱۹۳ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۱۷۹ مورد حمله از کشور Cos­ta Rica
تعداد ۱۵۹ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۱۴۸ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱۳۲ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۱۲۵ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۱۰۷ مورد حمله از کشور Colom­bia
تعداد ۷۰ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۶۲ مورد حمله از کشور India
تعداد ۶۰ مورد حمله از کشور Bangladesh
تعداد ۴۰ مورد حمله از کشور Moldo­va, Repub­lic of
تعداد ۳۷ مورد حمله از کشور France
تعداد ۳۴ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۹ مورد حمله از کشور Aus­tralia
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Kaza­khstan
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Mon­go­lia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Bul­gar­ia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Greece
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Argenti­na
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Switzer­land
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Czech Republic

دیدگاه ها مسدود است.