Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 21 May 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 21 May 2015)

May 21st, 2015

این گزارش در تاریخ Thu, 21 May 2015 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۸۹۹۸۲ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۱۸۴ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۰۱ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۴۷ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۲۷ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۲۳ مورد حمله از کشور Colom­bia
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۱۲ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۱۰ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Geor­gia
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Malaysia
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Bolivia
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۷ مورد حمله از کشور France
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Mon­go­lia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۱ مورد حمله از کشور India

Comments are closed.