Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 26 May 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 26 May 2015)

May 26th, 2015

این گزارش در تاریخ Tue, 26 May 2015 23:59:07 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۲۱۴۱۴ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۷۲۸۷ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۹۲۹ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۴۰۳ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۲۸۰ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۱۲۵ مورد حمله از کشور Israel
تعداد ۳۹ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲۷ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۲۰ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۲ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۱۱ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱۰ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۱۰ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۹ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Bolivia
تعداد ۸ مورد حمله از کشور India
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Ecuador
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Spain

Comments are closed.