خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 29 May 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 29 May 2015)

این گزارش در تاریخ Fri, 29 May 2015 23:59:08 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۸۴۲۰۶ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۷۹۵۴ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۲۹۹۵ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۳۶۷ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۴۱۹ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۲۲۹ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۴۳ مورد حمله از کشور Moldo­va, Repub­lic of
تعداد ۳۰ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۲۳ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور India
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۱۹ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۵ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۹ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Hun­gary
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Argenti­na
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Italy

دیدگاه ها مسدود است.