خانه > آمار > حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

این گزارش در تاریخ Fri, 29 May 2015 23:59:08 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۶۵۳۷۷ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۲۵۵۸۱ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۳۲۹۳ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۳۱۷۵ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۹۹۶ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۴۷۹ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۴۷۹ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۴۲۱ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۴۰۷ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۲۸۹ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۲۸۱ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۲۸۰ مورد حمله از کشور Paraguay
تعداد ۲۷۵ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۱۷۵ مورد حمله از کشور Malaysia
تعداد ۱۲۵ مورد حمله از کشور Israel
تعداد ۱۱۶ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۱۰۳ مورد حمله از کشور France
تعداد ۸۲ مورد حمله از کشور India
تعداد ۶۶ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۵۶ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۵۳ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۴۳ مورد حمله از کشور Moldo­va, Repub­lic of
تعداد ۴۱ مورد حمله از کشور Colom­bia
تعداد ۳۲ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۳۱ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۲۶ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Mon­go­lia
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Nor­way
تعداد ۱۸ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۱۵ مورد حمله از کشور Bolivia
تعداد ۱۰ مورد حمله از کشور Ecuador
تعداد ۹ مورد حمله از کشور Bangladesh
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Peru
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Nicaragua
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Cameroon
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Hun­gary
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Bahrain
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Argenti­na
تعداد ۱ مورد حمله از کشور South Africa

دیدگاه ها مسدود است.