خانه > آمار > حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

این گزارش در تاریخ Fri, 29 May 2015 23:59:08 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۶۵۳۷۷ مورد حمله از کشور China
تعداد ۲۵۵۸۱ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۳۲۹۳ مورد حمله از کشور Korea, Republic of
تعداد ۳۱۷۵ مورد حمله از کشور United States
تعداد ۹۹۶ مورد حمله از کشور Taiwan
تعداد ۴۷۹ مورد حمله از کشور Vietnam
تعداد ۴۷۹ مورد حمله از کشور Russian Federation
تعداد ۴۲۱ مورد حمله از کشور Germany
تعداد ۴۰۷ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۲۸۹ مورد حمله از کشور United Kingdom
تعداد ۲۸۱ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۲۸۰ مورد حمله از کشور Paraguay
تعداد ۲۷۵ مورد حمله از کشور Thailand
تعداد ۱۷۵ مورد حمله از کشور Malaysia
تعداد ۱۲۵ مورد حمله از کشور Israel
تعداد ۱۱۶ مورد حمله از کشور Mexico
تعداد ۱۰۳ مورد حمله از کشور France
تعداد ۸۲ مورد حمله از کشور India
تعداد ۶۶ مورد حمله از کشور Netherlands
تعداد ۵۶ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۵۳ مورد حمله از کشور Indonesia
تعداد ۴۳ مورد حمله از کشور Moldova, Republic of
تعداد ۴۱ مورد حمله از کشور Colombia
تعداد ۳۲ مورد حمله از کشور Romania
تعداد ۳۱ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۲۶ مورد حمله از کشور Canada
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Mongolia
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Singapore
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Norway
تعداد ۱۸ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۱۵ مورد حمله از کشور Bolivia
تعداد ۱۰ مورد حمله از کشور Ecuador
تعداد ۹ مورد حمله از کشور Bangladesh
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Peru
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Nicaragua
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Cameroon
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Hungary
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Bahrain
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Argentina
تعداد ۱ مورد حمله از کشور South Africa

دیدگاه ها مسدود است.