خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 30 May 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 30 May 2015)

این گزارش در تاریخ Sat, 30 May 2015 23:59:08 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۷۶۸۶۴ مورد حمله از کشور China
تعداد ۱۵۹۲۶ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۷۴۹ مورد حمله از کشور United States
تعداد ۴۹۷ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۴۲۲ مورد حمله از کشور Vietnam
تعداد ۱۴۵ مورد حمله از کشور Canada
تعداد ۹۱ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۸۳ مورد حمله از کشور Russian Federation
تعداد ۵۲ مورد حمله از کشور Germany
تعداد ۳۹ مورد حمله از کشور Taiwan
تعداد ۳۳ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور Netherlands
تعداد ۳ مورد حمله از کشور India
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Iceland

دیدگاه ها مسدود است.