خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 30 May 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 30 May 2015)

این گزارش در تاریخ Sat, 30 May 2015 23:59:08 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۷۶۸۶۴ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۵۹۲۶ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۷۴۹ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۴۹۷ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۴۲۲ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۱۴۵ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۹۱ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۸۳ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۵۲ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۳۹ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۳۳ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۳ مورد حمله از کشور India
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Iceland

دیدگاه ها مسدود است.