خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 31 May 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 31 May 2015)

این گزارش در تاریخ Sun, 31 May 2015 23:59:07 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۲۲۰۱۷ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۳۱۸۹ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۹۴۷ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۵۲۶ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۸۹ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۵۸ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۳۵ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱۹ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱۷ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۱۵ مورد حمله از کشور Bel­gium
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Indonesia

دیدگاه ها مسدود است.