خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 31 May 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 31 May 2015)

این گزارش در تاریخ Sun, 31 May 2015 23:59:07 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۲۲۰۱۷ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۳۱۸۹ مورد حمله از کشور China
تعداد ۹۴۷ مورد حمله از کشور United States
تعداد ۵۲۶ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۸۹ مورد حمله از کشور Russian Federation
تعداد ۵۸ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۳۵ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱۹ مورد حمله از کشور Germany
تعداد ۱۷ مورد حمله از کشور Canada
تعداد ۱۵ مورد حمله از کشور Belgium
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Indonesia

دیدگاه ها مسدود است.