خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 01 Jun 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 01 Jun 2015)

این گزارش در تاریخ Mon, 01 Jun 2015 23:59:08 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۲۳۷۲۶ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۹۸۷۴ مورد حمله از کشور China
تعداد ۹۶۲ مورد حمله از کشور United States
تعداد ۱۷۲ مورد حمله از کشور Germany
تعداد ۱۳۱ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۲۷ مورد حمله از کشور Romania
تعداد ۲۵ مورد حمله از کشور Netherlands
تعداد ۸ مورد حمله از کشور France
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Thailand

دیدگاه ها مسدود است.