خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 01 Jun 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 01 Jun 2015)

1 ژوئن 2015

این گزارش در تاریخ Mon, 01 Jun 2015 23:59:08 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۲۳۷۲۶ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۹۸۷۴ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۹۶۲ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۷۲ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱۳۱ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۲۷ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۲۵ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۸ مورد حمله از کشور France
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Thailand

دیدگاه ها مسدود است.