خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 03 Jun 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 03 Jun 2015)

این گزارش در تاریخ Wed, 03 Jun 2015 23:59:09 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۲۷۸۳۰ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۸۸۹۵ مورد حمله از کشور China
تعداد ۷۹۶ مورد حمله از کشور United States
تعداد ۵۷۷ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۱۸۲ مورد حمله از کشور Argentina
تعداد ۱۵۱ مورد حمله از کشور Russian Federation
تعداد ۱۰۹ مورد حمله از کشور Germany
تعداد ۹۲ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۶۴ مورد حمله از کشور Colombia
تعداد ۳۰ مورد حمله از کشور India
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Egypt
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Spain

دیدگاه ها مسدود است.