خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 03 Jun 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 03 Jun 2015)

3 ژوئن 2015

این گزارش در تاریخ Wed, 03 Jun 2015 23:59:09 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۲۷۸۳۰ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۸۸۹۵ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۷۹۶ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۵۷۷ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۱۸۲ مورد حمله از کشور Argenti­na
تعداد ۱۵۱ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱۰۹ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۹۲ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۶۴ مورد حمله از کشور Colom­bia
تعداد ۳۰ مورد حمله از کشور India
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Egypt
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Spain

دیدگاه ها مسدود است.