خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 04 Jun 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 04 Jun 2015)

4 ژوئن 2015

این گزارش در تاریخ Thu, 04 Jun 2015 23:59:11 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۲۶۰۵۶ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۹۵۷۵ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۶۲۹ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۶۱۹ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۹۶ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۲۵ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۱۵ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Netherlands

دیدگاه ها مسدود است.