خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 04 Jun 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 04 Jun 2015)

این گزارش در تاریخ Thu, 04 Jun 2015 23:59:11 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۲۶۰۵۶ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۹۵۷۵ مورد حمله از کشور China
تعداد ۶۲۹ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۶۱۹ مورد حمله از کشور United States
تعداد ۹۶ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۲۵ مورد حمله از کشور Thailand
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۱۵ مورد حمله از کشور Singapore
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Netherlands

دیدگاه ها مسدود است.