خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 05 Jun 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 05 Jun 2015)

5 ژوئن 2015

این گزارش در تاریخ Fri, 05 Jun 2015 23:59:08 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۲۴۲۵۰ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۶۶۶۵ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۳۷۹ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۹۵ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۸۸ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۳۰ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۳۰ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۳۰ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۳۰ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۳۰ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۲۶ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۲۴ مورد حمله از کشور Ire­land
تعداد ۱۲ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱۲ مورد حمله از کشور India
تعداد ۱۰ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Fin­land
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Unit­ed Kingdom

دیدگاه ها مسدود است.