خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 05 Jun 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 05 Jun 2015)

این گزارش در تاریخ Fri, 05 Jun 2015 23:59:08 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۲۴۲۵۰ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۶۶۶۵ مورد حمله از کشور China
تعداد ۱۳۷۹ مورد حمله از کشور United States
تعداد ۱۹۵ مورد حمله از کشور Korea, Republic of
تعداد ۸۸ مورد حمله از کشور Taiwan
تعداد ۳۰ مورد حمله از کشور Iran, Islamic Republic of
تعداد ۳۰ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۳۰ مورد حمله از کشور Singapore
تعداد ۳۰ مورد حمله از کشور Vietnam
تعداد ۳۰ مورد حمله از کشور Thailand
تعداد ۲۶ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۲۴ مورد حمله از کشور Ireland
تعداد ۱۲ مورد حمله از کشور Germany
تعداد ۱۲ مورد حمله از کشور India
تعداد ۱۰ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Finland
تعداد ۱ مورد حمله از کشور United Kingdom

دیدگاه ها مسدود است.