خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 07 Jun 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 07 Jun 2015)

این گزارش در تاریخ Sun, 07 Jun 2015 23:59:08 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۳۵۴۳۹ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۲۳۳۰۱ مورد حمله از کشور China
تعداد ۶۹۱ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۶۸۷ مورد حمله از کشور United States
تعداد ۱۴۷ مورد حمله از کشور Korea, Republic of
تعداد ۵۷ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Indonesia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Germany

دیدگاه ها مسدود است.