خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 09 Jun 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 09 Jun 2015)

9 ژوئن 2015

این گزارش در تاریخ Tue, 09 Jun 2015 23:59:08 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۳۸۴۵۴ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۷۶۷۹ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۷۷۷ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۶۱ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۴۴ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۳۰ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۲۵ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Switzer­land
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Argenti­na
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۱۸ مورد حمله از کشور Colom­bia
تعداد ۱۸ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱۴ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Malaysia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Bel­gium
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Aus­tralia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Bolivia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱ مورد حمله از کشور India

دیدگاه ها مسدود است.