خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 09 Jun 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 09 Jun 2015)

این گزارش در تاریخ Tue, 09 Jun 2015 23:59:08 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۳۸۴۵۴ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۷۶۷۹ مورد حمله از کشور China
تعداد ۷۷۷ مورد حمله از کشور United States
تعداد ۱۶۱ مورد حمله از کشور Taiwan
تعداد ۴۴ مورد حمله از کشور Thailand
تعداد ۳۰ مورد حمله از کشور Mexico
تعداد ۲۵ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Switzerland
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Argentina
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Indonesia
تعداد ۱۸ مورد حمله از کشور Colombia
تعداد ۱۸ مورد حمله از کشور Germany
تعداد ۱۴ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Russian Federation
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Malaysia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Belgium
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Australia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Bolivia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Netherlands
تعداد ۱ مورد حمله از کشور India

دیدگاه ها مسدود است.